Przejdź do treści
 1. Tor gokartowy „GOKART ARENA” znajduję się w Łodzi przy ul.Smugowej 19 i jest prowadzony przez firmę: PPHU ANNA zwanej dalej Organizatorem.
 2. Przed wstępem na tor uczestnicy wyścigów zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 3. Przez uczestników wyścigów zwanych dalej Uczestnikami rozumie się osoby przebywające na terenie toru Gokart Arena.
 4. Uczestnicy przed przystąpieniem do wyścigu muszą dokonać elektronicznej rejestracji, za pomocą stanowiska komputerowego podłączonego do oprogramowania toru. Wymagane jest podanie takich danych jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, oraz potwierdzenie znajomości regulaminu toru, oraz zrobienie zdjęcia w celu późniejszej weryfikacji uczestnika.
 5. Uczestnicy zgadzają się na wykorzystanie podanych danych do przesłania informacji reklamowych tylko od toru kartingowego.
 6. Klient, który nie dokona pełnej rejestracji, nie może korzystać z toru kartingowego.
 7. Uczestnicy przed przystąpieniem do wyścigu wnoszą opłatę zgodną z obowiązującym cennikiem za korzystanie z toru.
 8. Klienci którzy dokonali rejestracji, godzą się na wszystkie postanowienia regulaminu. O zmianach w regulaminie zostaną poinformowani przez Organizatora.
 9. Uczestnikiem samodzielnej jazdy mogą być osoby powyżej 135 cm wzrostu i wadze poniżej 120kg. 
 10. Osoby poniżej 18 roku życia zostaną dopuszczone do uczestnictwa w wyścigach tylko za zgodą swoich opiekunów i Organizatora. Organizator ma prawo zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek uczestnika.
 11. Uczestnik akceptując regulamin oświadcza, iż nie istnieją przeciwwskazania do korzystania przez niego z toru gokartowego.
 12. Z toru nie mogą korzystać osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków, ani żadnych środków mogących powodować zaburzenia świadomości lub reakcje utrudniające kierowanie pojazdem. Organizator ma prawo do natychmiastowego usunięcia Uczestnika z toru w przypadku podejrzenia o nie spełnieniu warunków Regulaminu, bez zwrotu pieniędzy. Organizator ma prawo do przebadania alkomatem osób, których stan wskazuje na wcześniejsze spożywanie alkoholu. Odmowa badania jest jednoznaczna z niedopuszczeniem uczestnika do jazdy gokartem.
 13. Na terenie toru kartingowego obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
 14. Uczestnicy przed przystąpieniem do wyścigu zobowiązani są do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami panującymi na torze kartingowym.
 15. Zasady bezpiecznego stroju: strój uczestnika jest kompletny, przylegający, elementy ruchome garderoby jak: czapki, krawaty, paski, szaliki zostały odpowiednio zabezpieczone lub zdjęte na polecenie Organizatora.- obowiązuje pełne, płaskie obuwie (obuwie na obcasach, luźne buty, klapki są niedopuszczalne)- uczestniczyć w wyścigach może tylko osoba w kasku ochronnym – organizator może udostępnić uczestnikom odpowiednie dla nich kaski- spod kasku nie mogą wystawać jakiekolwiek części włosów – zaleca się spięcie długich włosów oraz zabezpieczenie innych rzeczy zagrażających niebezpiecznemu wciągnięciu przez ruchome elementy gokarta
 16. Zasady bezpiecznego poruszania się po torze:
  – Uczestnik przed przystąpieniem do wyścigu zapozna się z przebiegiem trasy przejazdu, warunkami uczestnictwa zawartymi w regulaminie oraz znaczeniem sygnalizacji flagami obowiązującej na torze
  – Obowiązuje zakaz opuszczania gokarta po starcie wyścigu
 17. Ogólna budowa gokarta:
  – Pojazd zawiera elementy ruchome mogące być niebezpieczne dlatego zaleca się zachować środki ostrożności (patrz punkt dotyczący bezpiecznego stroju)
  – Silnik gokarta jest umieszczony z boku i obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktu fizycznego z jednostką napędową – istnieje zagrożenie poparzeniem
 18. Znaczenie sygnalizacji flagami i światła awaryjne:
  Żółte światła awaryjne lub żółta flaga – ZATRZYMAJ POJAZD! Niebezpieczeństwo na torze. Nie opuszczaj pojazdu bez zgody obsługi toru. Ruszyć można dopiero po wyłączeniu świateł.
  Niebieska flaga –PRZEPUŚĆ SZYBSZY GOKART. Za Tobą znajduje się szybszy pojazd. Zjedź do krawędzi toru i przepuść szybszą osobę. Niestosowanie się do tej flagi może spowodować przerwanie Twojej jazdy przez personel. Utrudnianie jazdy innym uczestnikom skutkuje natychmiastowym usunięciem z toru.
  Czerwona flaga – OSTRZEŻENIE za niebezpieczną jazdę.
  Dwie czerwone flagi – DYSKWALIFIKACJA i powrót do pit-stopu.
  Szachownica – koniec jazdy, zwolnij i powoli wjedź do PIT STOPU.
 19. Warunki uczestnictwa i korzystania z toru kartingowego:
  a) Start jazdy odbywa się za zgodą obsługi toru. Wyjazd z pit-stopu możliwy jest dopiero po sygnalizacji obsługi.
  b) Uczestnik poruszą się po torze zgodnie z wyznaczoną przez organizatora trasą oraz kierunkiem ruchu, zachowując przy tym odpowiednią ostrożność – to jest taką, która nie zagraża jemu samemu oraz innym uczestnikom
  c) Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich uwag personelu obsługującego tor
  d) Zabrania się uderzania w inne pojazdy na torze, uderzania w bandy zabezpieczające
  e) Zabrania się utrudniania jazdy innym uczestnikom, np. celowe zajeżdżanie zajeżdżanie drogi, gwałtowne hamowanie, niekontrolowane poślizgi, blokowanie szybszego uczestnika
  f) Zabrania się opuszczania pojazdu w czasie wyścigu
  g) Zabrania się przebywania w gokarcie bez kasku ochronnego
  h) Zabrania się prowadzenia gokarta jedną ręką
  i) Zabrania się chodzenia po torze) Maksymalna ilość gokartów na torze: 8 (chyba, że Organizator zadecyduje inaczej)
  j) Dla bezpieczeństwa startujących kolejność jazdy jest początkowo ustalana przez personel obsługujący tor przed rozpoczęciem wyścigu
  k) Przerwy w wyścigu, przerwy działania toru ustalane są przez personel obsługujący tor
  m) Nie stosowanie się do sygnałów flagami, może skutkować przerwaniem wyścigu dla uczestnika/uczestników
  n) Przebieg trasy wyznacza tor z bandami w postaci opon. Uczestnik porusza się po torze nie najeżdżając na bandy.
 20. Jeśli wystąpią problemy z kontynuacją jazdy lub usterki techniczne uczestnik niezwłocznie po ich zauważeniu poinformuje o tym personel obsługi toru:
  • nie wysiadamy z gokarta
  • jeśli to możliwe zjeżdżamy do PIT STOPU lub zatrzymujemy gokarta w miejscu nie powodującym utrudnień w ruchu innym uczestnikom
  • powiadomienie należy zgłosić przez podniesienie ręki do góry i poczekać na pomoc personelu.
 21. Uczestnik lub rodzic/opiekun (w przypadku osób poniżej 18 lat) ponosi pełną odpowiedzialność karną, cywilną i finansową za szkody spowodowane podczas użytkowania toru gokartowego.
 22. Każdy uczestnik korzysta z toru na własną odpowiedzialność i jest świadomy konsekwencji nie przestrzegania regulaminu, nie stosowania się do zaleceń personelu, oraz niebezpiecznej jazdy.
 23. Złamanie niniejszego regulaminu wyklucza roszczenia względem organizatora w przypadku uszczerbku na zdrowiu, mieniu.
 24. W przypadku zatrzymania się pojazdu lub awarii Uczestnik będzie postępował zgodnie z odpowiednim punktem niniejszego regulaminu zachowując wszelkie środki ostrożności.
 25. W sytuacjach uszkodzenia toru przez Uczestników czas przejazdu może zostać skrócony o czas usunięcia tych uszkodzeń w celu zachowania bezpieczeństwa dalszej jazdy.
 26. Personel obsługujący tor kartingowy zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach do odmówienia lub wykluczenia z uczestnictwa w wyścigu Uczestników.
 27. Organizator ma prawo przerwać jazdę uczestnika nie stosującego się do regulaminu toru w każdej chwili bez zwracania opłaty za przejazd.
 28. Decyzje obsługi toru gokartowego są bezsprzeczne i ostateczne. Nie podlegają negocjacji.
 29. Unieważnienie jednego punktu z regulaminu nie wyłącza przestrzegania pozostałych.
 30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zagubione rzeczy na terenie firmy, ani za szkody rzeczowe, majątkowe, osobowe mogące wystąpić na skutek uczestnictwa w wyścigach.
 31. Przed jazdą należy wyjąć z kieszeni klucze, telefony, dokumenty i inne rzeczy mogące wypaść na tor w czasie jazdy gokartem.
 32. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 33. Organizator ostrzega, iż jazda gokartem jest niebezpieczna dla osób z nadciśnieniem i wadami serca.
 34. Organizator ostrzega, iż jazda gokartem może być niebezpieczna dla kobiet w ciąży.
 35. Organizator ostrzega, iż jazda gokartem może być niebezpieczna – w przypadku nie zachowania ostrożności i nieodpowiedzialnej jazdy za szkody w mieniu i zdrowiu uczestnika i innych biorących udział w wyścigu, oraz osób trzecich Organizator nie odpowiada.
 36. Osoby towarzyszące mogą oglądać wyścig tylko z miejsca wyznaczonego przez obsługę toru.
 37. O kolejności wyścigów, osobach biorących udział i kolejności wyjazdu na tor decyduje Organizator.
 38. W przypadku rezerwacji toru uczestnicy zobowiązani są do stawienia się minimum 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia jazdy, celem rejestracji w recepcji toru.
 39. Spóźnienie się na zaplanowaną godzinę nie skutkuje wydłużeniem czasu trwania rezerwacji.
 40. W przypadku wpłaty zadatku, klient jest zobowiązany do uiszczenia pozostałej kwoty za rezerwację toru maksymalnie w dniu rezerwacji, przed rozpoczęciem rywalizacji na torze. Akceptowane formy płatności: gotówka, karta płatnicza.
 41. W przypadku rezygnacji klienta z rezerwacji, kwota zadatku nie zostaje zwrócona.